Apunta-t'hi

BASES I CONDICIONS DEL PROGRAMA “FESTALENT2”

Les presents bases regiran la participació en el programa "FESTALENT2.

25 de gener 2024 - 16:06
FesTalent2
FesTalent2

La societat HOMO VIDENS PRODUCCIONS S.L., (denominada en endavant "la Productora"), produeix un format d'entreteniment anomenat “FESTALENT2” (denominat en endavant "el Programa") en producció associada amb la televisió pública valenciana À Punt.

Aquestes bases seran de compliment obligat per a totes les persones participants en el Programa. Les regles del format i les condicions del Programa es poden modificar en tot moment per part de la Direcció del Programa.

 1. TERMINIS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El Programa és un format d'entreteniment amb difusió en el web, canals digitals i xarxes socials d'À Punt i de l'espai infantil La Colla, en el qual per a participar cal: (I) tindre entre 6 i 14 anys, (II) tindre alguna habilitat relacionada amb la música, com cantar, ballar o tocar un instrument, (III) ser resident o alumnat en alguna escola de música o dansa de la Comunitat Valenciana, (IV) comptar amb l’autorització preceptiva de les següents persones: pare i/o mare o persones que tinguen la tutela legal (V) i enviar un vídeo d'autocandidatura presentant-se i mostrant la seua habilitat musical al 696 065 400 mitjançant WhatsApp.

El termini per a enviar els vídeos d'autocandidatura serà des del 12 de gener de 2024 fins a l’11 de febrer de 2024.

 Amb tots els vídeos d'autocandidatura rebuts dins del termini, la Productora i el Departament de Continguts d'À Punt faran una selecció de candidatures, que seran triades per a participar en els 4 càstings presencials que es duran a terme en diferents localitzacions de la Comunitat Valenciana durant el mes de febrer de 2024.

 Per a aquesta selecció es tindran en compte una sèrie de condicions com ara la qualitat interpretativa, l'estil, la disciplina musical o l’originalitat, entre d'altres.

 No podran participar en aquest concurs les persones que mantinguen un parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat respecte dels treballadors d'À Punt Mèdia i/o de la Productora o de qualsevol empresa subsidiària o proveïdora de les anteriorment citades.

 2. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA. 

FesTalent2 és donarà a conéixer durant el mes de gener de 2024 amb l’inici d’una campanya de presentació del Programa, on es convidarà a participar les persones interessades entre 6 i 14 anys amb alguna habilitat musical.

 Per a participar, les persones interessades, ja siga de manera individual o en grup, enviaran un vídeo d’autocandidatura presentant-se i mostrant les seues habilitats musicals.

 D'entre totes les candidatures que se seleccionen per a participar en els càstings presencials, la Productora i el Departament de Continguts d’À Punt en seleccionaran 10, que els dos presentadors apadrinaran en el seu equip (5 cadascun), per tal d’optar al premi de guanyador en la gran gala final.

 Els presentadors del Programa s’aproparan amb un equip de gravació a conéixer les persones participants de les 10 candidatures seleccionades i gravar-les durant el procés de preparació, el coaching amb els presentadors i els assajos d’una actuació, que també es gravarà a mode de videoclip i que serà la carta de presentació amb què competiran en la gran gala final de FesTalent2.

La gran gala final de FesTalent2 consistirà en un concert amb les actuacions dels 10 finalistes davant d’un jurat format per 3 perfils reconeguts del món musical, que seran els encarregats de valorar la participació dels candidats i assignar el premi final.

  3. ENREGISTRAMENT

El Programa es gravarà en els espais i les instal·lacions acordats entre la Productora i les persones participants de les 10 candidatures seleccionades i la convocatòria serà per a unes dates i horaris determinats, també pactats entre totes dues parts.

 El guió del Programa en el qual s'especifiquen els continguts a gravar amb cada candidatura seleccionada serà competència de la Productora.

 4. CESSIÓ DE DRETS

A l'efecte del que es disposa per la legislació vigent respecte al dret a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, els representants legals de les persones participants concedeixen a la Productora, amb facultat de cessió a tercers, autorització per a captar, registrar, tractar i reproduir la seua imatge i veu amb ocasió de la seua participació en el Programa, així com a enregistrar-les per incorporar-les en un material audiovisual editat i produït per la Productora.

 Per tot allò que puga resultar necessari o convenient, els representants legals de les cada persona participant cedeixen a la Productora, amb facultat de cessió a tercers, en exclusiva i sense limitació temporal ni territorial, els drets d'imatge derivats de la seua intervenció en el Programa, en tot tipus de suports o formats i en qualsevol procediment tècnic o sistema, incloent expressament la difusió en Internet i desenvolupaments interactius del Programa.           

5. CONFIDENCIALITAT

Excepte autorització expressa que la Productora puga atorgar a causa de les necessitats de producció o a fi de propiciar una millor i més adequada explotació del Programa, totes les persones participants, mitjançant els seus representants legals, es comprometen a guardar la confidencialitat sobre les converses, materials, actuacions o incidències relatives a la seua participació en el Programa.

 Cada persona participant garanteix que ni ells ni les seues famílies faran declaracions en cap mitjà de comunicació (televisió, ràdio, xarxes socials...) diferent dels de la cadena emissora del Programa, durant el període d'emissió del Programa, ni revelaran públicament informació relativa al Programa durant la seua participació en aquest i, després de la seua finalització, no faran manifestacions públiques que afecten negativament el bon nom del Programa ni la cadena emissora.

 Així mateix, cada persona participant es compromet a no utilitzar en xarxes socials ni en cap altre mitjà audiovisual o gràfic, fotografies obtingudes en el marc del Programa sense permís explícit de la Productora.

6. REMUNERACIÓ I PREMIS

La presència i/o aparició en el Programa es fa per part de cada persona participant de manera voluntària i gratuïta i, per tant, no implica cap remuneració ni compensació econòmica o en espècie.

Així mateix, la participació en el videoclip i l'actuació en la gran gala final també seran activitats no remunerades, i la Productora assumirà les despeses de desplaçament i manutenció necessàries per a la realització d'aquestes.

 La Productora és la responsable de la gestió dels premis.

 Els premis seran 4 i estaran repartits en 2 categories:

 o  2 premis consistents en la participació en la gravació d'un videoclip de la secció Dj Butoni de l'espai La Colla d’À Punt per a les 2 candidatures premiades com a guanyadores del premi Butoni pel jurat de la gran gala final.

 o  2 premis en metàl·lic (1 de 1.500€, i 1 de 500€) en concepte de beca per a formació i/o material musical per a les candidatures premiades pel jurat de la gran gala final com a guanyadores en primera i segona posició de FesTalent2 (1.500€ per a la candidatura guanyadora en primera posició i 500€ per a la guanyadora en segona posició).

 Els representants legals de les persones participants guanyadores hauran d’acceptar expressament i per escrit la concessió dels premis en el termini màxim de 7 dies.

 En cas que no es procedira a l’acceptació del premi en el termini màxim establert, el premi podria declarar-se desert.

 En cap cas la Productora el substituirà per un altre diferent.

7. INCIDÈNCIES

La participació en el Programa suposa l'acceptació íntegra de les bases.

La Productora es reserva la facultat de prendre les decisions necessàries per al normal desenvolupament del Programa, acceptant-les expressament cadascuna de les persones participants de manera inapel·lable.

 Per tot allò no previst en les presents bases, la Productora també dictarà la norma corresponent i la decisió haurà de ser acatada per les persones participants.

L'enregistrament de les diferents entrevistes, assajos o actuacions, no implica necessàriament la seua emissió. La Productora es reserva la facultat de decidir-ne l'emissió total o parcial, o fins i tot, no emetre el Programa.

 La Productora podrà modificar totalment o parcialment aquestes bases, però en aquest cas haurà d’informar adequadament dels motius que han generat els canvis en la mecànica i notificar abans de l'enregistrament a les persones participants de tots els canvis efectuats. 

8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament (EU) núm. 2016/679, de 27 d'abril de 2016, HOMO VIDENS PRODUCCIONS SL l'informa de la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliten en execució d'aquesta iniciativa, en sistemes i fitxers degudament reflectits en el registre de tractaments. Aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament per a la gestió de la seua participació en el Programa “FESTALENT”.

 La Productora només tractarà les dades per a les finalitats ací especificades i es compromet a guardar secret professional sobre les dades de què tinga coneixement i en mantindrà la confidencialitat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació a HOMO VIDENS PRODUCCIONS SL, amb NIF B98791494 i domicili a l'avinguda del Cid, núm. 2, 46018 de València.

 La persona interessada té dret en qualsevol cas a formular una queixa davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

9. ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LES BASES

Les persones participants, seleccionades o no, pel fet de participar en el Programa, n'assumeixen tant la mecànica com les bases, les quals estaran visibles i accessibles en: Bases FesTalent2

10. CONFLICTES I LLEI APLICABLE

En cas de divergència entre les persones participants i la interpretació de les presents bases per part de la Productora, seran competents per a conéixer dels litigis que puguen plantejar-se els jutjats i tribunals de la ciutat de València, renunciant expressament les persones participants al fur que poguera correspondre'ls.

També et pot interessar

stats